Language (English)
 
 
   จุดมุ่งหมาย  
   
                          จุดมุ่งหมายสูงสุดของ นนทบุรีการบัญชี คือความถูกต้องของงาน
                                        การรักษาข้อมูล และความพึงพอใจของลูกค้า


    นนทบุรีการบัญชี ให้บริการทางบัญชีแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบริการ ทำบัญชี หรือบริการให้คำปรึกษา ทางด้านการบัญชีและภาษีอากร ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการวางระบบบัญชี การรับจดทะเบียนนิติบุคคล และ บริการตรวจสอบบัญชี
    ทางด้านของบุคลากร เรามีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงาน มีการพัฒนาความสามารถ และมีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้จึงทำให้เรา มั่นใจว่าพนักงานของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางวิชาชีพ และมีประสบการณ์ตรง ทางด้านการบัญชีมายาวนาน จะสามารถให้บริการท่านได้เป็นอย่างดี